ചെറുക്കന്‍സ് : ഒളിച്ചോട്ടോ

T.S 345 ഇൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചെറുക്കൻ മനസ്സിലോർത്തു, ഉഗ്രൻ മദ്ധ്യാഹ്നം, അത്യുഗ്രൻ ഊണ്. പുഞ്ചയരി ചോറും, കൊഴുത്ത സാമ്പാറും, മാങ്ങാച്ചാറും, ചൂര കറീം, ചീര തോരനും, മോരും. ക്ളീൻ സ്വീപ് ! ഇല കളയണ്ടാന്നാണ് പുക്കാണ്ണൻ പറഞ്ഞത്.… Read more “ചെറുക്കന്‍സ് : ഒളിച്ചോട്ടോ”