ലോ കോസ്റ്റ് ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ! *Conditions apply

കേരള കൌമുദിയുടെ വലിയ പഞ്ചാംഗം ! വെറുതെ ഒരു രസത്തിനാണു മറിച്ചു നോക്കി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ചു തീർത്തു. ഫാന്റസിയും, മാജികൽ റിയലിസവും, മിത്തും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരുഗ്രൻ സാധനം ! ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു… Read more “ലോ കോസ്റ്റ് ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ! *Conditions apply”