നോട്ട് ഫോർ സേൽ ഔട്ട്‌സൈഡ് മാഹി

പണ്ടായാലും ഇപ്പോഴായാലും പകലായാലും, രാത്രിയായാലും മദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമ വരും, തിരിച്ചും ! സ്വശകടത്തിനും അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാവാം മാഹി സർക്കിളിൽ കയറി, ആദ്യം കണ്ട മദ്യക്കടയുടെ മുൻപിൽ, അവൻ താനേ നിന്നു. എതിരഭിപ്രായമൊന്നും… Read more “നോട്ട് ഫോർ സേൽ ഔട്ട്‌സൈഡ് മാഹി”