തേങ്ങയെക്കാൾ കൂടുതൽ എഞ്ചിനിയറൻമാരുള്ള കാലം

” എന്നാ ഉണ്ടടാ ഉവ്വേ, വിശേഷം ? ” ” സുഖം. പരമാനന്ദം ! ” ” ഉവ്വ ! എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. നീയീ വായിനോക്കി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ പോയി കുറച്ചു കാശുണ്ടാക്കി വന്നൂടെ… Read more “തേങ്ങയെക്കാൾ കൂടുതൽ എഞ്ചിനിയറൻമാരുള്ള കാലം”