വാട്സാപ്പ് : ഡിസ്ട്രോയിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ്‌ മാര്യേജസ് സിൻസ് 2009 (Adults only)

Whatsapp എന്താണെന്നും, അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സകലമാന പേർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ Whatsapp നെ കുറിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരോടായി…പോണ്‍ വീഡിയോസ് ഷെയർ… Read more “വാട്സാപ്പ് : ഡിസ്ട്രോയിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ്‌ മാര്യേജസ് സിൻസ് 2009 (Adults only)”