കല്യാണക്കുറിമാനം

മാന്യമിത്രമേ, വീട്ടുകാരുടെ ആശങ്കകൾക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും, നാട്ടുകാരുടെ ഗോസിപ്പുകൾക്കും വിരാമിട്ടു കൊണ്ട് ‘ഞാൻ’, വിവാഹിതനാകാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം താങ്കളെ സസന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നാട്ടിലെ ഒരുപാട് തരുണീമണികളെ നൊമ്പരപെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആണിതെന്നു അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷെ, കാലഘട്ടത്തിൻറെ… Read more “കല്യാണക്കുറിമാനം”