റണ്‍ ഷാഗി റണ്‍

@ കളർകോടൻസ്‌ ഇൻ  (കളർകോടൻ ആൻഡ്‌ പൊന്നപ്പൻ ) ” ഡേയ് പൊന്നപ്പാ, നീ ചെങ്ങന്നൂർക്കാരനല്ലേ ? ” ” അതേല്ലോ. എന്തേ ? ” ” അപ്പൊ നിനക്ക് നമ്മുടെ ഷാഗിയുടെ വീട് അറിയണമല്ലോ ?… Read more “റണ്‍ ഷാഗി റണ്‍”