പമ്മൻ ആൻഡ്‌ ദി കോക്കനട്ട് ട്രീ

” ഡാ മോനെ പമ്മാ, ഇറങ്ങി വാടാ… ” ” വരൂല്ല…വരൂല്ല ഞാൻ ! ” ” മോനെ ഡാ, നിന്റെ അമ്മായിയാടാ പറയുന്നേ, ഇറങ്ങി വാടാ… ” ” ഞാൻ വരൂല്ലാന്നു പറഞ്ഞില്ലേ…അഞ്ചു മണിക്കൂറെന്നു പറഞ്ഞു… Read more “പമ്മൻ ആൻഡ്‌ ദി കോക്കനട്ട് ട്രീ”