ശ്രീശൈലം യാത്ര (വെജിറ്റെറിയൻ വേർഷൻ)

2011 ഡിസംബറിൽ ഭക്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്ദായ ഏതോ ഒരു സായാഹ്ന്നത്തിൽ ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രീശൈലം കാണണം. കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഒക്കെ വാരി ബാഗിൽ ഇട്ട്, ജാങ്കോയുടെ ബ്രിഗേഡിയർ അമ്മാവന്റെ ബൈക്കിൽ  ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. ബെഗംപെട്ടിൽ… Read more “ശ്രീശൈലം യാത്ര (വെജിറ്റെറിയൻ വേർഷൻ)”

ഫ്ലെക്സ് രാഷ്ട്രീയം

പതിനാറാം ലോക് സഭ ഇലക്ഷൻ അടുത്ത് തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എം.പി മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ, നാടൊട്ടുക്ക് സ്ഥാപിക്കപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എം.പി ഫണ്ട്‌ ചിലവഴിച്ചു വികസനം… Read more “ഫ്ലെക്സ് രാഷ്ട്രീയം”