ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് മാഹാത്മ്യം

ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു ബോറടിച്ച കാലത്തൊരിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പോസ്റെല്ലാം കൊണ്ട് വിറ്റാൽ എന്താണെന്ന്. വളരെ സമയം ചെലവാക്കി എഴുതിയ, എന്റെ പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കി. എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവ്. നന്നെന്നു പറയാൻ ഒന്നില്ല… Read more “ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് മാഹാത്മ്യം”

ഗജരാജവിലാപം

KEOF ന്റെ  സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, നവംബർ മാസം 8 ന്  തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു. KEOF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആന മുതലാളിമാരുടെ സംഘടന. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും… Read more “ഗജരാജവിലാപം”